Zníženie záťaže na životné prostredie na farme dojníc ŽV Bohunice

Názov Projektu: Zníženie záťaže na životné prostredie na farme dojníc ŽV Bohunice

Miesto realizácie Aktivít Projektu: SR, Ilava, Pruské

Číslo výzvy: 8/PRV/2015

Kód Projektu: 041TN060103

Opatrenie č./názov: 4 Investície do hmotného majetku – časť A) Investície do hmotného majetku prispieajúce k zlepšeniu konkurencieschopnosti využívania vody a OZE v poľnohospodárstve.

Podopatrenie č./názov: 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

Oblasť zamerania podľa Výzvy: č./názov: 4 Zníženie záťaže na životné prostredie vrátane technológií na znižovanie emisií skleníkových plynov

Oblasť zamerania (fokusová oblasť prioritná): 2A