Rastlinná výroba

Zodpovedný vedúci:

Ing. Vetrík Pavolrv
Kontakt: 0905 161 642, 042/ 4492 525
Email: pdpruske@pdpruske.sk

PD ,,Vršatec“ Pruské obhospodaruje 1529 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho je 835 ha orná pôda a 694 ha TTP v katastrálnych územiach Pruské, Bohunice, Krivoklát, Vršatské Podhradie, Mikušovce a Sedmerovec.

Orná pôda sa nachádza na považskom úvale, ktorá je charakterizovaná ako výrobná oblasť repárska. V štruktúre rastlinnej výroby sú zastúpené obilniny, cukrová repa, repka olejná a slnečnica. Jednoročné krmoviny na ornej pôde predstavuje hlavne kukurica na siláž. Viacročné krmoviny sú zastúpené okrem čistých kultúr aj miešankami.

Z geomorfologického hľadiska je územie charakterizované pestrým reliéfom. Údolné nivné polohy s miernymi terénnymi depresiami, vyskytujúce sa v povodí miestnych potokov postupne prechádzajú cez predhorie (Považské Podolie) do pahorkatinného až vrchovitého reliéfu Bielych Karpát.

Región podľa agroklimatického zatriedenia je charakterizovaný ako mierne teplý a mierne vlhký pričom priemerná ročná teplota predstavuje 8,6°C a priemerné ročné zrážky 642 mm.

Hlavnou činnosťou rastlinnej výroby je zabezpečenie potrebného množstva kvalitných objemových krmív pre potreby zvyšovania parametrov úžitkovosti chovaných hospodárskych zvierat. Prioritou v hospodárení RV však je dodržiavanie agroenviromentálnych kritérii pre obhospodarovanie TTP, ktoré tvoria väčšinu užívanej poľnohospodárskej pôdy.