Výzva na predkladanie ponúk – Zníženie záťaže na životné prostredie na farme dojníc ŽV Bohunice

Žiadateľ: Poľnohospodárske družstvo „Vršatec“, 018 52 Pruské 118, IČO 00200166

Dátum: 28.07.2017

Vec: Výzva na predkladanie ponúk

Žiadateľ:

Poľnohospodárske družstvo „Vršatec“, 018 52 Pruské 118, IČO 00200166 Vám oznamuje, že realizuje výber dodávateľa na projekt: Zníženie záťaže na životné prostredie na farme dojníc ŽV Bohunice, ktorý bude financovaný z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020.

Predmet zákazky:

Separátor a sterilizátor hnojovice s fotovoltaickým zdrojom.
Obstaranie technológie separácie a sterilizácie hnojovice. Táto technológia funguje na báze separácie tuhej zložky hnojovice, po sterilizácii vhodnej na podstielanie a tekutej zložky bohatej na živiny vhodnej na aplikáciu do pôdy. Technológia pre zníženie environmentálnych i ekonomických prevádzkových nákladov disponuje fotovoltaickým zariadením.
Podrobný opis a technické parametre obstarávanej technológie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Vyžiadanie súťažných podkladov:

Súťažné podklady je možné vyžiadať písomne poštou, žiadosť musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom a musí obsahovať mailovú adresu, alebo mailom, žiadosť musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom zoskenovaná a tak doručená.

Kontaktná osoba na vyžiadanie súťažných podkladov:

Kontaktná osoba: Ing. Štefan Guričan
Adresa: 913 24 Veľká Hradná 147
Telefón kontaktnej osoby: 0902 570 270
Email kontaktnej osoby: gurican1954@gmail.com

Ing. Ján Kopšo

Výzva na stiahnutie vo formáte *.pdf