Projekt realizácie k podopatreniu 4.2 – podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov

CIEĽ PROJEKTU, ÚČEL PROJEKTU

Cieľom projektu je obstaranie a sprevádzkovanie výrobných technológií a objektu kŕmnych zmesí v rámci výroby PD Vršatec, čím sa zlepší efektivita výroby pri využívaní nových technológií a výrobných postupov. Týmto náš cieľ zároveň korešponduje so strategickým zameraním podopatrenia ,,Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov”.

Ciele projektu prispievajú k naplnenie cieľov PRV a to:

  • zavádzanie výroby nových produktov; novej techniky/technológií;
  • zlepšovanie kvality výrobkov, ich marketingu a odbytu na nových trhoch.