Výzva na predkladanie ponúk – Modernizácia farmy dojníc ŽV Bohunice

Dátum: 15.08.2017       

Vec: Výzva na predkladanie ponúk

Žiadateľ

Poľnohospodárske družstvo „Vršatec“, 018 52 Pruské 118, IČO 00200166 Vám oznamuje, že realizuje výber dodávateľa na projekt: Modernizácia farmy dojníc ŽV Bohunice, ktorý bude financovaný z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020.

Predmet zákazky

Modernizácia jestvujúceho systému dojenia.

  • Dojacie zariadenie s paralelným státím 2 x 12 dojníc

Podrobný opis a technické parametre obstarávanej technológie sú uvedené v súťažných podkladoch. Poradie uchádzačov sa stanoví na základe porovnania ceny. Úspešný uchádzač bude ten ktorý ponúkne najnižšiu cenu na predmet zákazky.

Vyžiadanie súťažných podkladov

Súťažné podklady je možné vyžiadať písomne poštou žiadosť musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom a musí obsahovať mailovú adresu, alebo mailom žiadosť musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom zoskenovaná a tak doručená.

Kontaktná osoba na vyžiadanie súťažných podkladov:

Kontaktná osoba: Ing. Štefan Guričan
Adresa: 913 24 Veľká Hradná 147
Telefón kontaktnej osoby: 0902 570 270
Email kontaktnej osoby: gurican1954@gmail.com

Ing. Ján Kopšo

Výzva na stiahnutie vo formáte *.pdf